بازگشت به صفحه قبل

قرارداد طراحی سایت

نمونه قرارداد طراحي سايت کارسازنت
 
اين قرار داد در تاريخ ………………… في مابين ……………….. که از اين پس کارفرما ناميده مي شود، از يک طرف و ………… که از اين پس مجري ناميده مي شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي که در اين قرارداد درج شده است، منعقد مي گردد.
 
مشخصات طرفين:
مشخصات مجري:
 
نام شرکت: ………………………………… نام نماينده: …………………………….. سمت: …………………….. آدرس ايميل: …………………………………. تلفن ثابت: ……………………. آدرس: …………………………………….
 
مشخصات کارفرما:
 
نام شرکت: ………………………. نام نماينده: ……………… سمت: ……………….. آدرس ايميل: …………………… تلفن ثابت: ………………… تلفن همراه: ……………….. آدرس: ………………………………………..
 
ماده 1-موضوع قرارداد
اجراي پروژه طراحي وب سايت ( نوع وب سايت : ……………………………..) تحت عنوان طراحي وب سايت ……………………………….
(اگر سايت  زير شاخه هايي داشته باشد در اين جا مشخص شود).
 
ماده 2- نوع وب سايت
وب سايت ………………………………………..  به صورت …………………&hell ...

پشتیبانی شبکه کامپیوتری

پشتيباني شبکه کامپيوتري يکي از مهمترين بخش هاي اداره يک شبکه کامپيوتري در هر شرکت و سازمان و .... مي باشد مديران و صاحبان شماغل بايستي بدون دغدغه بايستي فقط به گسترش کسب و کار خود بينديشند و نگرامي از اطلاعات و برقرار بودن شبکه نبايد مانع کسب و کار آنان گردد براي همين استفاده از نيروي متخصص يک شرکت در زمينه پشتيباني شبکه کامپيوتري ميتواند اين آرامش را به صاحبان مشاغل و مديران بدهد که شبکه کامپيوتري آنان همواره در حال عملکرد صحيح مي باشد و نگراني از بابت ازدست رفتن اطلاعات خود يا اختلال زمانبر در سيستم هاي کامپيوتري و سرور هاي مراکز خود نداشته باشند.
پشتيباني شبکه کامپيوتري بايستي در اختيار شرکتي قرار گيرد که در اين زمينه داراي متخصصين امنيت اطلاعات باشد تجربه ، دانش و نوآوري در زمينه پشتيباني شبکه کامپيوتري مي توان ...