بازگشت به صفحه قبل

قرارداد طراحی سایت

نمونه قرارداد طراحي سايت کارسازنت
 
اين قرار داد در تاريخ ………………… في مابين ……………….. که از اين پس کارفرما ناميده مي شود، از يک طرف و ………… که از اين پس مجري ناميده مي شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي که در اين قرارداد درج شده است، منعقد مي گردد.
 
مشخصات طرفين:
مشخصات مجري:
 
نام شرکت: ………………………………… نام نماينده: …………………………….. سمت: …………………….. آدرس ايميل: …………………………………. تلفن ثابت: ……………………. آدرس: …………………………………….
 
مشخصات کارفرما:
 
نام شرکت: ………………………. نام نماينده: ……………… سمت: ……………….. آدرس ايميل: …………………… تلفن ثابت: ………………… تلفن همراه: ……………….. آدرس: ………………………………………..
 
ماده 1-موضوع قرارداد
اجراي پروژه طراحي وب سايت ( نوع وب سايت : ……………………………..) تحت عنوان طراحي وب سايت ……………………………….
(اگر سايت  زير شاخه هايي داشته باشد در اين جا مشخص شود).
 
ماده 2- نوع وب سايت
وب سايت ………………………………………..  به صورت ………………………….. ميباشد و قابليت هاي زيرا دارا ميباشد:
بانک اطلاعاتي – مديريت بخش هاي مختلف سايت شامل: ……………………………………………………………………..
 
ماده 3- مبلغ قرارداد
مبلغ كل اين قرارداد (عدد) …………………………………………………….. ريال معادل (حروف) ………………………….. تومان است.
 
ماده 4- مدت قرارداد:
1- مدت اين قرارداد جهت ارائه طرح اوليه پس از دريافت اطلاعات کامل به مدت ………….. روز کاري مي باشد.
 
2- زمان بررسى و اظهارنظر و تاييد نمونه اوليه توسط كارفرما حداكثر به مدت …………….. روز کاري مي باشد.
 
3- زمان بررسى و اظهارنظر و تاييد نمونه اوليه توسط كارفرما حداكثر به مدت ……………  روز کاري مي باشد.
 
4- مدت زمان تحويل نهايى موضوع طراحي قرارداد پس از تاييد توسط کارفرما حداكثر ………… روز کاري مي باشد.
 
5- شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به طراح گرافيك و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد ميباشد.
 
6- در صورت طولاني تر شدن زمان بررسي و تاييد کارفرما، به منزله عدم تاييد طرح هاي ارائه شده تلقي شده و مبلغ پيش پرداخت به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته مي شود.
 
ماده 5- شرايط پرداخت
1- 30 ? از مبلغ کل قرارداد در تاريخ عقد قرارداد نقدا بعنوان پيش پرداخت به مجري پرداخت ميگردد.
 
2- 40 ? از مبلغ کل قرارداد پس از تحويل طراحي اوليه و تاييد اوليه طرح به مجري پرداخت ميگردد.
 
3- 30 ?  باقي مانده از مبلغ کل قرارداد پس از تاييد نهايي طرح به مجري پرداخت مي گردد.
 
ماده 6-  مراحل اجراي موضوع قرارداد
1- مرحله اول پس از عقد قرارداد : پرداخت مبلغ پيش پرداخت بر اساس شرايط ذکر شده ( شرايط پرداخت).
 
2- مرحله دوم : دريافت اطلاعات اوليه، نظرات و پيشنهادات مد نظر کارفرما در خصوص طراحي موضوع قرارداد.
 
3- مرحله سوم : طراحي اوليه موضوع طراحي قرارداد توسط مجري و ارائه به کارفرما.
 
4- مرحله چهارم : تاييد يکي از طرح هاي اوليه ارائه شده و يا اعمال نظر کارفرما در خصوص يکي از طرح هاي ارائه شده.
 
5- مرحله پنجم : اعمال تغييرات احتمالي کارفرما بر روي طرح هاي اوليه ارائه شده توسط مجري و تاييد نهايي طراحي اوليه.
 
6- مرحله ششم : پرداخت مرحله دوم مبلغ قرارداد بر اساس شرايط مندرج ( شرايط پرداخت ) به مجري.
 
7- مرحله هفتم : تحويل کليه اطلاعات تکميلي (از قبيل متون، تصاوير، لوگو و …) مورد نياز طراحي توسط کارفرما.
 
8- مرحله هشتم : تکميل و ارائه نهايي موضوع قرارداد توسط مجري.
 
9- مرحله نهم : اعمال نظر و تغييرات نهايي کارفرما در نحوه جايگذاري اطلاعات (حداکثر تا يک مرحله) و سپس تاييد نهايي موضوع قرارداد توسط کارفرما.
 
10- مرحله دهم : پرداخت مرحله سوم مبلغ قرارداد بر اساس شرايط مندرج ( شرايط پرداخت) به مجري.
 
11- مرحله يازدهم : تحويل نهايي موضوع قرارداد بر روي هاست و دامنه کارفرما، ارائه نام کاربري و رمز عبور کنترل پنل وب سايت به نماينده کارفرما و پايان قرارداد.
 
ماده 7- تعهدات مجري
1- مجري متعهد ميگردد در صورت دريافت کليه داده ها و موارد مورد نياز در طراحي ، موضوع قرارداد را در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحويل نمايد.
 
2- مجري متعهد ميگردد حداکثر تا 3 اتود از صفحه اصلي را طراحي و به کارفرما تحويل نمايد. در صورت عدم تاييد هيچيک از طرح ها، مجددا ظرف مدت 7 روز کاري يک اتود طراحي و به کارفرما تحويل نمايد و در صورت عدم تاييد مرحله ثانويه طراحي شده، مبلغ پيش پرداخت که معادل 30% از مبلغ کل قرارداد ميباشد به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته شده و اين امر به منزله پايان قرارداد تلقي خواهد شد. بديهي است در صورت عدم تاييد هيچ يک از طرح ها، کارفرما حق استفاده از ايده ها و طرح هاي ارائه شده توسط مجري را ندارد.
3- كليه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار مجري قرار ميگيرد از سوي مجري محرمانه تلقي ميگردد و مجري موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده مي باشد.
 
4- مجري متعهد ميگردد کليه آموزش هاي لازم در خصوص بخش کنترلي سايت را طي يک جلسه يک ساعته به نماينده کارفرما ارائه نمايد.
 
5- مجري متعهد ميگردد نام کاربري، رمز عبور و آموزش کارکرد بخش کنترلي سايت را پس از تسويه کامل مبلغ قرارداد تنها در اختيار نماينده کارفرما قراردهد.
 
6- مجري متعهد ميگردد، در صورت دريافت درخواست کتبي يا شفاهي کارفرما مبني بر افزايش تعداد صفحات وب سايت و يا افزودن امکاناتي که در حين عقد قرارداد در نظر گرفته نشده و در بند موضوع قرارداد ذکر نگرديده، دستورات کارفرما را در صورت صلاحديد اجرا نموده و صورت حساب مجزا در اين خصوص به کارفرما ارائه نمايد. بديهي است با توجه به وجود پنل هزينه طراحي سايت، کارفرما از هزينه هر يک از درخواست هاي خود مطلع بوده و ملزم به پرداخت صورت حساب الحاقي مي باشد.
 
ماده 8-  تعهدات کارفرما
1- کارفرما متعهد ميگردد کليه اطلاعات مورد نياز طراحي را در اختيار مجري قراردهد. بديهي است در صورت عدم تحويل اطلاعات و تصاوير صحيح مورد نياز، مجري هيچگونه مسئوليتي در خصوص تحويل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده را بر عهده نخواهد داشت.
 
2- چنانچه چند نمونه اوليه طراحى توسط مجري جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب نمونه اوليه، هيچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير نمونه ها نخواهد داشت.
 
3- چنانچه بعد از تاييد نمونه نهايي كه به تاييد طرفين قرارداد رسيده است، كارفرما انجام تغييراتى را در آن درخواست نمايد، ملزم به پرداخت هزينه اى مرتبط بر انجام تغييرات كه توسط مجري اعلام ميگردد ميباشد.
 
4- چنانچه کارفرما پس از تاييد اوليه طرح و ورود به مرحله بعدي به هر دليلي قرارداد را فسخ نمايد، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به مجري خواهد بود.
 
5- حداکثر فرصت اعلام نظر نماينده کارفرما در خصوص تاييد طرح هاي ارائه شده در مراحل نهم (مراحل اجراي موضوع قرارداد)، چهار روز کاري مي باشد. بديهي است عدم اعلام نظر کتبي در مهلت اشاره شده به معني تاييد آن مرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر ميزان اعمال تغييرات در مراحل چهارم، پنجم و نهم (مراحل اجراي موضوع قرارداد) 15% بوده و پس از مرحله نهم (مراحل اجراي موضوع قرارداد)، در صورت درخواست از مجري براي اعمال تغييرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.
 
6- کارفرما متعهد ميگردد کليه موارد ذکر شده در (شرايط پرداخت) را به مجري تحويل نمايد.
 
7- پرداخت کليه کسورات قانوني مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما ميباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجري پرداخت ميگردد و کارفرما موظف به تحويل کليه اسناد پرداختي به مجري مي باشد.
 
8- کارفرما موظف است در حفاظت از کليه اطلاعات امنيتي وب سايت که در اختيار نماينده آن شرکت قرار ميگيرد کوشا باشد. در صورتي که نام کاربري و رمز عبور وب سايت در اختيار افراد غير قرارگيرد ( به هر نحوي – مانند نرم افزار هاي Keylogger  عدم رعايت نکات امنيتي و …) مجري مسئوليتي در اين خصوص بر عهده نخواهد داشت.
 
اين قرارداد در تاريخ ………….. دو نسخه 3 برگي که شامل 8 ماده است تنظيم و تهيه گرديد و به تائيد طرفين قرارداد رسيد. ( لازم به ذکر است که اين قرارداد بدون مهر و امضا طرفين و حتي کپي آن هيج ارزش قانوني نخواهد داشت ).